thuc hien cc Hướng dẫn mới về phòng ngừa đột quy tiên phát-2014

Hướng dẫn mới về phòng ngừa đột quy tiên phát-2014

Tháng 10 năm 2014  Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa kỳ đã phát hành hướng dẫn mới về phòng ngừa đột quỵ tiên phát, cập nhật hướng dẫn củ năm 2011. Báo cáo cho thấy 76% đột quỵ là mới xảy ra lần đầu- nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phòng ngừa tiên phát (tt)