thuc hien cc hội chứng tiền đìng-2017

Hội chứng tiền đình

Hệ thống tiền đình gồm nơron trung ương và ngoại biên,Thụ thể nơron tiền đình ngoại biên ở mê đạo, thân hạch Scarpa, sợi trục đến nhân tiền đình giữa cầu và hành.

TL tham khảo câp nhật 2017 dành cho năm 3 YHCT (tiếp theo).