Đào tạo liên tục-Huyết khối

Hình ảnh huyết khốí xoang và tĩnh mạch não

2017-05-23

Cerebral venous và sinus thrombosis (CVST) chia 3 nhóm. 1. Dural sinus thrombosis( huyết khối xoang màng cứng): thrombotic occlusion một hay nhiều dural sinuses, 2. Deep cerebral venous thrombosis (huyết khối tĩnh mạch não sâu):  thrombosis tĩnh mạch Galen và các phụ lưu, 3. .Cortical venous thrombosis(huyết khối tĩnh mạch vỏ): thrombosis  các tĩnh mạch...

Đọc thêm