thuc hien cc Hình ảnh huyết khốí xoang và tĩnh mạch não

Hình ảnh huyết khốí xoang và tĩnh mạch não

Cerebral venous và sinus thrombosis (CVST) chia 3 nhóm.

1. Dural sinus thrombosis( huyết khối xoang màng cứng): thrombotic occlusion một hay nhiều dural sinuses,

2. Deep cerebral venous thrombosis (huyết khối tĩnh mạch não sâu):  thrombosis tĩnh mạch Galen và các phụ lưu,

3. .Cortical venous thrombosis(huyết khối tĩnh mạch vỏ): thrombosis  các tĩnh mạch vỏ nông bao gồm: anastomotic vein of Labbé. The straight sinus is included with the deep cerebral veins (xem tiếp)