thuc hien cc Các chất dẫn truyền trong hệ thần kinh trung ương-2018

Các chất dẫn truyền trong hệ thần kinh trung ương-2018

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN TRONG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

-  Đại cương nơ-ron, kênh ion, điện thế động và điện thế nghỉ, dẫn truyền qua xi-nap
- Chất dẫn truyền thần kinh: lịch sử, định nghĩa và tiêu chuẩn
- Cơ chế tác động chất dẫn truyền thần kinh
- Phân loại các chất dẫn truyền thần kinh: phân loại và các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng
- Các chất dẫn truyền thần kinh và bệnh lý liên hệ (xem tiếp)