thuc hien cc Điều trị MNOSD-cập nhật 2018

Điều trị MNOSD-cập nhật 2018

Điều trị MNOSD

Quan điểm hiện nay, với nhận thức rộng hơn về NMOSD, điều trị chuẩn mực dựa trên hàng loạt nghiên cứu hồi cứu và tiền cứu, bao gồm:

-  Điều trị tái phát cấp (treatment of acute relapses)
-  Tiếp cận phòng ngừa (preventive approaches)
-  Điều trị triệu chứng NMOSD (xem tiếp)