Hệ thần kinh tư động-giải phẫu-lâm sàng-bệnh học 2018

Hệ thống thần kinh tự động (Autonomic Nervous System - ANS) điều chỉnh các quá trình sinh lý.
Điều hòa xảy ra mà không có sự kiểm soát có ý thức. Hai bộ phận chính là

            • Hệ thống phó giao cảm

            • Hệ thống giao cảm

Rối loạn ANS gây ra sự thiếu hụt hoặc thất bại về tự động và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ hệ thống nào của cơ thể (xem tiếp)