thuc hien cc hệ viền

Hệ viền

Hệ viền-cập nhật 2017

Cấu trúc giải phẫu rìa não, đáy não
limbic = bờ, rìa, mép viền, viền

Hệ viền: toàn bộ nơ-ron

1.Kiểm soát hành vi cảm xúc

2.Hành động có động cơ (xem tiếp)