thuc hien cc Parkinson's Plus Syndromes- cập nhật 2017

Parkinson's Plus Syndromes- cập nhật 2017

Nhiều bệnh lý thoái hóa thần kinh có hình ảnh  bệnh Parkinson như: bradykinesia, rigidity, tremor và  rối loạn dáng đi
Các bệnh lý này lâm sàng đa dạng, thoái hóa nhiều hệ thống thần kinh còn gọi“Parkinson’s plus syndromes" (xem tiếp).