thuc hien cc Hệ lưới

Thể lưới

Hệ lưới hay thể lưới - cập nhật 2017
(reticular formation)

Định nghĩa:

Được tạo bởi một số lượng lớn các neuron, chạy suốt phần trần của thân não (đầu tủy sống đến phần dưới gian não).
điều khiển cả thần kinh bản thể và chức năng thực vật
 Phát hiện thế kỷ XIX, các nhà sinh lý học bắt đầu nghiên cứu giữa thế kỷ XX (xem tiếp)