thuc hien cc bài giảng thân não cập nhật 2018-Ỵ5

bài giảng thân não cập nhật 2018-Ỵ5

Thân não: trung não, cầu não và hành não.

- Thân não nối liền giữa tủy và não:

  + các  đường vận động và cảm giác,

  + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua.

- Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên quan tới sự sống (nhịp tim, nhịp thở...). Hầu hết các nhân dây thần kinh sọ và đặc biệt cấu tạo lưới (xem tiếp)