thuc hien cc hội chứng tiền đình

hội chứng tiền đình y 5-cập nhật 2017

Hệ thống tiền đình gồm nơron trung ương và ngoại biên:

- Hệ thống mê đạo và ống bán khuyên

• Mê đạo xương

• Mê đạo màng

• Chu dịch

• Nội dịch

• Ống bán khuyên

• Cầu nang & soan nang (tiếp theo)