thuc hien cc Vai trò MRI trong chẩn đoán và điều trị MS

Vai trò MRI trong chẩn đoán và điều trị MS

Trên 95% bệnh nhân MS có bất thường chất trắng T2-weighted, trên 15 lần khi có dấu hiệu lâm sàng mới.Hình ảnh chẩn đoán không cần khi bn có tiền sử bệnh tái phát và nhiều vị trí tổn thương. Chủ yếu khảo sát bn chỉ có sang thương đơn độc hay bệnh tiến triển một vị trí
MRI nhạy 90% đến 97% , sang thương đặc biệt:  juxtacortical, periventricular white matter, corpus callosum, brainstem, cerebellar peduncles. Sang thương hình ovoid.  “Dawson’s fingers” vùng sâu chất trắng(deep white matter medullary veins from ventricle into centrum semiovale),  tốt nhất trên sagittal images sang thương giống ngọn lửa (flame-like lesions) thẳng góc não thất bên (tt)