thuc hien cc Khám đồng tử

Khám đồng tử

Đồng tử  nằm ở trung tâm mống mắt(iris) cho phép ánh sáng đi vào võng mạc

-  hình tròn và kích thước bằng nhau

- thay đổi từ 3-5mm liên hệ ánh sáng xung quanh

- co đồng tử (miotic pupils) khi nhỏ hơn 3mm

- giãn đồng tử (mydriatic pupils) khi lớn hơn 7mm (tiếp theo)