Dây thần kinh sọ-Giải phẫu học

12 đôi dây thần kinh sọ-giải phẫu học

2014-09-25

  Giới thiệu Sơ đồ các dây thần kinh sọ não  Dây thần kinh sọ cảm giác Đường cảm giác gồm 3 nơron: thứ nhất, thứ hai và thứ ba 1.Nơron cảm giác thứ nhất thân tế bào ở ngoài trục thần kinh trung ương, ở hạch cảm giác(sensory ganglia). Chúng có giống hạch rễ sau tủy sống,...

Đọc thêm