thuc hien cc tiếp cân bệnh nhân rối loạn ý thức

Tiếp cân bệnh nhân rối loạn ý thức

Ổn định chức năng sinh tồn như huyết áp và oxy (A,B,C)

Hỏi bệnh sử ngắn gọn và thăm khám

Giử đường tĩnh mạch và làm các xét nghiệm

Điều trị nguyên nhân

              1.Cung cấp oxy
2.Thiamine tĩnh mạch (ít nhất 100 mg)
3.Tĩnh mạch 50% dextrose in water (25g)
4.Naloxone hydrochloride đường tĩnh mạch, liều 0.4 đến 2.0 mg
Các câu hỏi đặt ra:
Làm thế nào để đánh giá bệnh nhân không đáp ứng?
Chẩn đoán phân biệt như thế nào?
Nguyên nhân hôn mê ? (tt)